Sabit Kıymet ve Amortisman Eğitimleri

Şirketimiz, Kurumların sabit kıymet yönetimi ve amortisman hesaplama işlemlerinde mevzuata tam uyumluluk sağlamak için aşağıdaki konuları içeren özel eğitimler düzenlemektedir.

Amortisman ayırma işlemi dönem matrahını etkileyen vergisel bir olgudur. Vergi hukuku yönünden amortisman; İşletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan ve aktife kayıtlı olan işletme varlıklarının amortismana tabi değerlerinin Maliye Bakanlığınca belirlenen (333 Nolu V.U.Kanunu Genel Tebliği) süreler ve oranlara göre hesaplanan kısımlarının itfa edilmesini ifade eder.

İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle v.u.k 269 ‘ uncu maddesi gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

Amortismana tabi iktisadi kıymetler, amortisman oranları ve amortisman süreleri 333 Nolu V.U Kanunu Genel Tebliğinde listelenmiştir.

Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.

  • Madenlerde Amortisman
  • Arazide Amortisman
  • Amortisman Uygulama Süresi
  • Amortisman Usulü Seçme
  • Amortisman Hesapları
  • Alacaklarda Ve Sermayede Amortisman
  • Amortismana Tabi Malların Satılması
  • Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı
  • Özel Hesap Dönemine Sahip Olan firmalar da amortisman uygulamaları