Bütçe Eğitimleri

Uzmanlık Eğitimleri

 

 Bordro ve İş Kanunu EğitimleriŞirketimiz, Kuruluşların  insan kaynakları departmanın  işlemlerinin yapılması sırasında  mevzuata tam uyumlu  ve denetime hazır hale gele bilmesi için aşağıdaki konuları içeren  özel eğitimler düzenlemektedir.Günümüzde BORDROLAMA işlerinin yürütülmesi artık muhasebe departmanlarından alınarak,   İnsan kaynakları departmanına bırakılmaktadır.  insan kaynakları birimleri bordrolamanın yanında asli görevleri olan eğitim, organizasyon, performans değerlendirme ve kariyer planlama faaliyetlerine odaklanabilmektedirler.

 • Personel ücret bütçesinin hazırlanması
 • Personel ücret ödemeleriyle birlikte kıyaslamalı ayrıntılı raporların düzenlenmesi
 • Ücret Bordroların hesaplanması ve basımı
 • SGK bildirgelerinin düzenlenmesi, kuruma bildirilmesi
 • İş-kur belgelerinin hazırlanması ve kuruma bildirilmesi
 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yürütülmesi, tazminatların hesaplanması ve ibranamelerin hazırlanması

 

Sabit Kıymet ve Amortisman Eğitimleri

Şirketimiz, Kurumların sabit kıymet yönetimi ve amortisman hesaplama işlemlerinde mevzuata tam uyumluluk sağlamak için aşağıdaki konuları içeren özel eğitimler düzenlemektedir.

Amortisman ayırma işlemi dönem matrahını etkileyen vergisel bir olgudur. Vergi hukuku yönünden amortisman; İşletme faaliyetlerinin yerine getirilmesinde ihtiyaç duyulan ve aktife kayıtlı olan işletme varlıklarının amortismana tabi değerlerinin Maliye Bakanlığınca belirlenen (333 Nolu V.U.Kanunu Genel Tebliği) süreler ve oranlara göre hesaplanan kısımlarının itfa edilmesini ifade eder.

İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle v.u.k 269 ‘ uncu maddesi gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.

Amortismana tabi iktisadi kıymetler, amortisman oranları ve amortisman süreleri 333 Nolu V.U Kanunu Genel Tebliğinde listelenmiştir.

Mükellefler amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlân edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.

 • Madenlerde Amortisman:
 • Arazide Amortisman:
 • Amortisman Uygulama Süresi:
 • Amortisman Usulü Seçme:
 • Amortisman Hesapları:
 • Alacaklarda Ve Sermayede Amortisman:
 • Amortismana Tabi Malların Satılması:
 • Amortismana Tabi Malların Sigorta Tazminatı:
 • Özel Hesap Dönemine Sahip Olan firmalar da amortisman uygulamaları

Bütçe Eğitimleri

Bütçe Nedir?

Kısa bir tanımla işletme bütçesi, işletmenin amaçlanan hedefe ulaşması için yapılan rakamlarla ifade edilmiş ayrıntılı ve kısa süreli bir plandır. Bütçe, işletmenin uzun süreli amaçlarını gerçekleştirmek için sonraki faaliyet döneminde yapması gereken faaliyetleri kesin rakamlar ile belirler.

Bütçeyi en iyi şekilde anlamak için öncelikle planlama kavramını iyi bir şekilde anlamak gereklidir.

Şirketimiz, Kurumların bütçe departmanlarına aşağıdaki konularda özel eğitimler düzenlemektedir.

Bütçe Çeşitleri Nelerdir?

Literatürde bütçeler pek çok farklı sınıflamaya tabi tutulmaktadır, ancak biz bütçeleri üç ana başlık altında sınıflıyoruz.

 1. Amaçlarına Göre Bütçeler
 2. Hazırlanma Şekline Göre Bütçeler
 3. Teknik Yapısına Göre Bütçeler

1.    Bütçe Kılavuzu

 • Bütçe amaçları
 • Bütçe prosedürleri
 • Bütçe takvimi,
 • Bütçe takvimindeki adımların ne şekilde gerçekleştirileceği
 • Bütçe adımlarının sorumluları
 • Bütçe komitesi işlevleri
 • Tahminlemede kullanılan yöntemler
 1. Bütçe Hazırlık Aşamaları
 • Bütçe Amacının Saptanması
 • Varsayımların Ve Öngörülerin Yapılması
 • Genel Bütçenin Hazırlanması
 • Senaryo Analizlerinin Yapılması
 • En Uygun Bütçe Senaryosunun Belirlenmesi
 • Bütçe Sunuş Ve Onay
 • Bütçe Kontrolüne Geçiş
 1. Bütçe Planlama Aşamaları
 1. Satış Bütçesi
 1. Bütçelemeye Yeni Başlayanları Bekleyen Sorunlar
 • Yetersiz üst yönetim desteği
 • Denetlenme korkusu
 • Yetersiz iletişim
 • Yetersiz planlama
 • Yetersiz proje yönetimi
 • Değişikliğe karşı direnç
 • Başarılı olmanızı istemeyen rakipler